Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door JACKIE LEE gemaakte offertes en aangegane overeenkomsten. De klant wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle clausules aanvaard te hebben.  

2. Offertes gelden voor een periode van 30 dagen, waarna zij automatisch vervallen. Opdat de offerte contract wordt, is de schriftelijke aanvaarding van de klant vereist. Deze formele goedkeuring wordt bevestigd door de klant via mail. Hierna wordt door JACKIE LEE een voorschotfactuur opgesteld.   

3. De klant verbindt zich ertoe niet rechtstreeks te werken met modellen, die door JACKIE LEE werden voorgesteld. Indien de klant rechtstreeks benaderd zou worden door een model dat door JACKIE LEE aan haar werd voorgesteld, rust er op de klant een meldingsplicht ten aanzien van JACKIE LEE. Zo dient de naam en van het model en de context van deze benadering te worden meegedeeld. Indien de klant toch rechtstreeks zou werken met een door JACKIE LEE voorgesteld model of haar meldingsplicht verzuimd zal de klant aan JACKIE LEE een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van €25.000,00 per inbreuk.

4.  Behoudens andersluidend akkoord staat de klant op eigen kosten in voor: vervoer van en naar de set, accommodatie en eten van de modellen en andere medewerkers. De modellen worden steeds geoffreerd onder voorbehoud van beschikbaarheid en verbinden in generlei mate JACKIE LEE die aldus steeds in de vervanging ervan kan voorzien. Kleding en werkmateriaal, etc. wordt voorzien door de klant op eigen kosten; één en ander in samenspraak met JACKIE LEE. Opname (foto, video, geluidsband, etc.) van het werk en de modellen is slechts toegestaan mits schriftelijk akkoord van JACKIE LEE die alsdan steeds de intellectuele rechten behoudt (portretrecht, distributierechten, etc.). JACKIE LEE is steeds gerechtigd de klant om gunstige testimonials te vragen met betrekking tot het werk en deze te gebruiken voor PR-doeleinden. 

5.  JACKIE LEE is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming en/of van de goederen die zich op de locatie waar de aanneming wordt uitgevoerd, bevinden. Wordt JACKIE LEE ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de klant er toe gehouden JACKIE LEE desbetreffend te vrijwaren.  
6.  JACKIE LEE is t.a.v. de klant enkel aansprakelijk voor zeer ernstige fouten, dan wel opzettelijke fouten, en enkel voor zover zij in causale relatie staan tot de beweerde schade. Elke aansprakelijkheidsvordering lastens JACKIE LEE dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering, deze termijn een vervaltermijn zijnde. De aansprakelijkheid die JACKIE LEE desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de reeds ontvangen sommen, é.é.a. naar keuze van JACKIE LEE. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door JACKIE LEE.

7. De facturen van JACKIE LEE zijn, behoudens andersluidend akkoord, betaalbaar binnen de 14 dagen  (voor modellen) en 30 dagen (voor technische en praktische ondersteuning).  De prijs is draagbaar; facturen zijn  betaalbaar op zetel van JACKIE LEE. De zaakvoerder, bestuurder of volmachthouder die namens de klant de overeenkomst aangaat, aanvaardt daarmee solidaire en ondeelbare borg te staan voor de betaling van de schuldvordering en haar aankleven van JACKIE LEE en daarbij belang te hebben. Alle klachten moeten om geldig te zijn schriftelijk worden ter kennis gebracht van JACKIE LEE binnen de 8 dagen na de vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. JACKIE LEE is er toe gerechtigd een eerste voorschot te factureren bij het sluiten van de overeenkomst ten belope van 50% van de prijs en een tweede deelbetaling te factureren 14 dagen vóór de door haar te leveren prestaties.
8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, te beloop van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten beloop van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250€. Dit is onverminderd de kosten van een advocaat en andere eventuele vergoedingen in geval van een gerechtelijke procedure. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
9.  Bij annulatie op de dag zelf van het werk of daags daarvoor wordt steeds het volledige bedrag van de aanneming in rekening gebracht. Bij annulatie in de tussenliggende periode is de klant een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd ten beloop van 50% van de prijs van de overeenkomst, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen indien bewezen.    

10.  Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt JACKIE LEE zich het recht voor om: (1) uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de onmogelijkheid, dan wel (2) de overeenkomst te beëindigen ten laste van de klant met verplichting tot vergoeding van alle opgelopen kosten en tevens een schadevergoeding voor de winstderving, forfaitair begroot op 50% van de prijs van de overeenkomst, behoudens bewijs van grotere schade.  
11. JACKIE LEE behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant ingeval van faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen zijdens de klant. Alsdan worden van rechtswege de over en weer bestaande schuldvorderingen gecompenseerd ten belope van het kleinste bedrag en is het resulterende saldo onmiddellijk opeisbaar.
12.  Bij niet-betaling van een factuur (bv. het voorschot) behoudt JACKEE LEE ons het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten. De klant is er niet toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens JACKIE LEE, om welke reden dan ook. Is er een discussie tussen partijen waarbij de verantwoordelijkheid van JACKIE LEE wordt opgeworpen door de klant, dient deze desalniettemin de prijs te betalen, met dien verstande dat hij, zo de verantwoordelijkheid van JACKIE LEE daadwerkelijk en definitief wordt weerhouden in rechte, gerechtigd is op terugbetaling zo daartoe grond bestaat en bewijs voorligt.  


13. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding blijven alle ideeën, concepten, berekeningen, monsters, tekeningen, plannen, modellen, systemen, teksten, handleidingen, analyses, technologieën, uitvindingen, ontdekkingen, knowhow, filmmateriaal, draaiboeken, fotomateriaal en elk ander werk gecreëerd, ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd door JACKIE LEE, alleen of samen met anderen, de exclusieve eigendom van JACKIE LEE. Het is de Klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendom van JACKIE LEE zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JACKIE LEE, die aan dit gebruik voorwaarden kan verbinden naar eigen inzicht (bv. betaling). Overdracht van de intellectuele rechten van JACKIE LEE is dus niet inbegrepen in de aannemingsprijs.

De Klant is ertoe gehouden een volledige geheimhoudingsverplichting te respecteren. Dit houdt in dat hij, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JACKIE LEE, geen van de bedrijfsgeheimen van JACKIE LEE in verband met eender welk bedrijfsfacet, noch de intellectuele eigendom van JACKIE LEE, noch informatie van technische, commerciële, operationele of financiële aard, zonder dat deze opsomming beperkend is, waarvan hij kennis heeft gekregen voorafgaand aan, in de loop van of in verband met de uitvoering van elke overeenkomst met JACKIE LEE mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enige andere derde.

De Klant zal erop toezien en garandeert dat de eventuele eindgebruiker of elk andere derde zich houden zal aan voormelde bepalingen.

Bij elke inbreuk op onderhavige artikel 12 door de Klant, door de eindgebruiker en/of door elk andere derde, is de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan JACKIE LEE van 25.000 EUR per inbreuk, vermeerderd met een bedrag van 5.000,00 EUR per dag zolang geen einde wordt gesteld aan de inbreuk, onverminderd het recht van JACKIE LEE om een hogere vergoeding te eisen bij bewijs van grotere schade en onverminderd het recht om bijkomend de overeenkomst met de Klant te ontbinden ten laste van de Klant. 

14. Worder er in het kader van de aanneming zaken verkocht aan de Klant, dan wordt deze er pas eigenaar van na betaling van én hun prijs én de volledige aannemingssom, m.i.b. van alle toebehoren. 

15. De overeenkomst met JACKIE LEE gesloten wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht; bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd; partijen stemmen in met de toepassing van het bewijsrecht in handelszaken.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.

Privacy

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

1.1 'We/wij' en 'ons/onze' verwijzen naar Jackie Lee BVBA, met als vestigingsadres Napelsstraat 2, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0840 912 497. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

1.2. Onze website, https://jackie-lee.com/ is eigendom van ons en wordt geëxploiteerd door Jackie Lee zelf. Onze website wordt gehost door Chocolata (Chocolata, Gitschotellei 173/3, 2600 Berchem, BE0883923089).

1.3. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen, gebruiken, en wat uw rechten zijn. Neem even de tijd om dit beleid te lezen.

1.4. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacybeleid of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek willen indienen om uw rechten uit te oefenen, zoals uiteengezet in artikel 4 van huidig privacybeleid, dan kan u contact opnemen met ons door middel van:

(a) een brief per post te versturen, via het voornoemde adres, ter attentie van onze Privacy Officer Severine Nijs;

(b) een e-mail te sturen naar onze Privacy Officer op het daartoe voorziene e-mailadres: severine@jackie-lee.com.

Uw verzoek zal binnen één maand na ontvangst worden behandeld. Indien de complexiteit van uw verzoek dit niet toelaat, zal deze termijn verlengd worden tot twee maanden. De beslissing tot verlenging van de termijn zal u binnen de maand worden meegedeeld.

Indien wij helemaal niet in de mogelijkheid zijn om gevolg te geven aan uw verzoek, zal dit eveneens binnen één maand na ontvangst worden meegedeeld. In dat geval beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

1.5. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 24-04-2018.


2. WAAROM EN HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatiegegevens (zoals naam, ID-nummer, locatiegegevens, enzovoort) die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren (als een natuurlijke persoon).

2.2. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden en rechtsgronden die hieronder worden vermeld:

(a) U kunt een bestaande of voormalige klant of leverancier zijn van ons. In een dergelijk geval gebruiken we uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over (de status van) respectievelijk onze services of uw services. In dat geval zullen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst/gerechtvaardigd belang). We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in (b) of (c).

(b) U bent mogelijk geïnteresseerd in onze services als modellenagentschap en productiebureau. Daarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor direct marketing om u berichten en nieuwsbrieven te sturen over onze services en ons bedrijf, en gerealiseerde of toekomstige projecten In dit geval zullen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden ter behartiging van een gerechtvaardigd belang). Beide partijen hebben er immers belang bij dat de interesse wordt gewekt in ons en de zakelijke relatie door u op de hoogte te houden van relevante informatie over onze services en ons bedrijf.

(c) U bent een model of heeft de wens deel uit te maken van ons modellenteam. Om u optimaal te kunnen presenteren naar onze klanten, voorziet u ons met beeldmateriaal van fotoshoot/polaroids/modeshows/campagnes en dergelijke. Daarnaast voorziet u ons ook met info over uw lichaamsbouw en info die betrekking hebben tot de betaling van een prestatie of binnen het kader liggen van de verzekering die gelinkt is aan het optimaal uitoefenen van deze prestatie.

Als modellenagentschap fungeren wij als processor van uw gegevens. Met de info die u ons ter beschikking stelt, presenteren wij u in een optimaal kader met een modelbooking als finale actie. Deze bookingen zijn gekaderd in lifestyle events, foto- en videoshoots, reclamecampagnes, e-commerceshoots en modeshowproducties. Wanneer wij beeldmateriaal of persoonlijke gegevens delen met onze klant kadert dit enkel binnen een optimale presentatie met hierin een uiteindelijke booking als doel. In dit geval zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

(d) We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze website te ondersteunen en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Dit omvat het waarborgen van de beveiliging, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en de conditie van de website. In dit geval zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

(e) We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de rechten die we hebben volgens de geldende wet uit te oefenen of af te dwingen, zoals voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze verplichtingen na te komen, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving. In dit geval zullen uw persoonsgegevens aangewend worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.3. U kunt zich op elk moment afmelden voor berichten zoals uiteengezet in doelstelling 2.2. (b) of 2.2. (c) (voor direct marketing) middels de procedure die in onze berichtgeving wordt vermeld.

2.4. Voor de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, kunnen volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt:

(a) Contactgegevens (rechtstreeks door u verstrekt): We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u ontvangen wanneer (i) u het ‘Join Jackie formulier’ invult op onze website, (ii) u gebruikmaakt van onze services, (iii) wij u om informatie vragen wegens de mogelijkheid om gebruik te maken van uw services of, (iv) wij gebruikmaken van uw services.
In dergelijke gevallen ontvangen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en info over uw lichaamsbouw en alle info die terug te vinden is op uw identiteitskaart om zo dagcontracten/verzekeringing/ reisdocumenten in orde te maken. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2(a), 2.2(b) en/of 2.2(c). We moeten dergelijke persoonlijke gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen, zoals die gelden voor onze potentiële of werkelijke werkrelatie en/of contractuele verbinding.

(b) Visitekaartjes: Als u ons voorziet van een visitekaartje tijdens een evenement of ontmoeting, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en functie die op uw visitekaartje worden vermeld. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2.(b) en/of 2.2.(c).

2.5. Indien u de leeftijdsgrens van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zullen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt nadat wij daartoe een schriftelijke toestemming of machtiging tot toestemming hebben ontvangen van uw ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Indien u evenwel minderjarig bent, maar de leeftijdsgrens van 16 jaar wel heeft bereikt, zal u hiertoe schriftelijke toestemming moeten geven.

2.6. Zoals uiteengezet in 2.4. is het voor de uitvoerend van de overeenkomst noodzakelijk om bepaalde ‘gevoelige’ persoonsgegevens (info over lichaamsbouw en uiterlijk, info rijbewijs) te verzamelen. Door middel van het aanvinken van uw akkoord op onze website zal u hiertoe uw toestemming verlenen.

2.7. Mocht de rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonlijke gegevens uw toestemming zijn, dan zult u te allen tijde het recht hebben om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van gegevensverwerking uitgevoerd vóór het intrekken van uw toestemming. Mocht de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens ons rechtmatig belang zijn, dan heeft u het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in artikel 4.12 van dit privacybeleid.

2.8. De verzamelde gegevens zullen enkel worden aangewend voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.


3. RETENTION OF YOUR DATA AND DELETION

3.1. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een specifiek doel. Aangezien het voor ons echter niet mogelijk is van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaarperiode als volgt vastgesteld:

(a) Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u of uw services aan ons, zoals uiteengezet in artikel 2.2.(a), worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen en worden opgeslagen en gebruikt voor direct marketing. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

(b) Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor direct marketing, zoals uiteengezet in artikel 2.2.(b) of 2.2.(c), worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als wij denken dat u voordeel heeft van onze berichten. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

(c) Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt via het contactformulier Join Jackie, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor onze dienst als modellenbureau. Moest onze samenwerking niet opgestart worden of tot een einde komen, bewaren wij deze gegevens nog 6 maanden en worden deze erna permanent verwijderd.

(d) Gebruiksgegevens worden opgeslagen en bewaard voor zolang dergelijke gegevens nuttig zijn voor de ondersteuning van de website. De gegevens zullen in ieder geval verwijderd worden 5 jaar na het laatste gebruik ervan.

3.2. Mocht u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en een dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze databases. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden nageleefd en alleen om te zorgen dat u geen verdere berichten van ons ontvangt.

3.3. Het voorgaande zal ons er echter niet van weerhouden om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een wettelijke claim, bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke rechten en verplichtingen die we mogelijk hebben.

3.4 Om de optimale presentatie van onze modellen en klanten/projecten te bevorderen, maken wij gebruik van volgende social media tools: Facebook, Instagram, Mailchimp.
Wij volgen kort op of deze bedrijven deel uitmaken van de privacyschildlijst. Zie meer info in punt 5.5.
Onze IT-services en IT safety services maken deel uit van Heens IT (Hoge Kaart 206, 2930 Brasschaat, BE 0477.239.604). Onze systemen zijn via hen optimaal geüpdatet om alles risico’s voor datalekken onbestaand te maken.

4. UW RECHTEN

4.1. In dit artikel worden uw voornaamste rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermeld. We hebben geprobeerd deze samen te vatten op een duidelijke en leesbare manier.

4.2. Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1.4. van dit privacybeleid. We reageren zonder onnodige vertraging op uw verzoek, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Mocht een verlenging nodig zijn van de termijn voor het reageren op uw verzoek of mochten we geen actie ondernemen op uw verzoek, dan stellen wij u hiervan in kennis. In dit laatste geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

Het recht op inzage

4.3. U heeft het recht om op ieder ogenblik een verzoek in te dienen tot inzage in uw persoonsgegevens.

4.4. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verschaft, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te rekenen mocht u nog meer kopieën aanvragen.

Het recht op rectificatie

4.5. Als de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om gegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden)

4.6. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te wissen zonder onnodige vertraging. Dit is mogelijk indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

(b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag;

(c) De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(d) De betrokkene heeft bezwaar gemaakt en er is geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking; of

(e) Het wissen van gegevens is noodzakelijk om wetgeving van de EU of België na te leven.

4.7. Er gelden bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is

(a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;

(b) voor het naleven van een wettelijke verplichting; of

(c) voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht op het beperken van gegevensverwerking

4.8. U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt (dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

(a) u de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang als het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren);

(b) de verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens);

(c) we de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u persoonlijke gegevens vereist voor vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of

(d) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

4.9. Behalve ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we het nog steeds op andere wijze verwerken, maar alleen:

(a) met uw toestemming;

(b) voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(c) voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of

(d) om redenen van gewichtig algemeen belang.

4.10. We informeren u voordat we de beperking van gegevensverwerking opheffen.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

4.11. Wanneer uw toestemming de rechtsgrondslag is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en dergelijke verwerking automatisch wordt uitgevoerd, heeft u het recht uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling. Dit recht geldt echter niet wanneer dit nadelige gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van anderen.

4.12. U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is, en/of uw persoonlijke gegevens op een eigen apparaat op te slaan voor verder persoonlijk gebruik.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

4.13. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen in zoverre dat de rechtsgrondslag voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

(a) de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

(b) legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

4.14. Als u een dergelijk bezwaar maakt, houden we op met de verwerking van persoonlijke gegevens tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

4.15. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van direct marketing (inclusief profilering voor het doel van direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stoppen we met de verwerking van uw gegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16. Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken een inbreuk uitmaakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), https://www.privacycommission.be/nl/contact.

5. DE VERSTREKKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ANDEREN

5.1. Om u te kunnen voorzien van onze services en om een database bij te houden met uw contactgegevens, werken we met een externe serviceprovider voor het verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens. We werken met de volgende serviceproviders:

(a) databases/hosting: MediaSlide en Jackie Lee

(b) cloudplatform: Dropbox

(c) websitehost: Chocolata

5.2. Als u een klant van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de leveranciers die we hebben gecontracteerd of willen contracteren om onze services aan u te kunnen leveren. Als u een leverancier van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze klanten om u voor te stellen als een mogelijke leverancier, of tijdens het leveren van de services.

5.3. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het geval dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
Wettelijke verplichtingen liggen in het kader van de betaling van de opdracht, het verzekeren van het model dat de opdracht uitvoert, het optimaal presenteren en correct doorgeven van de uiterlijke kenmerken van onze modellen. Informatie zoals Godsdienst, Ras, Politieke voorkeur, Gezondheidsstatus, Seksuele geaardheid, Lidmaatschap Vakbond en Strafrechtelijk verleden behoren niet tot deze gegevens.

5.4. Als zodanig maken we geen persoonlijke gegevens openbaar aan onze social media-partners. We maken echter wel gebruik van social media-plugins om u naar onze social media-kanalen te verwijzen en u de mogelijkheid te bieden onze content te benutten. Deze social media-kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo en Pinterest. Wanneer u een item deelt via Twitter, LinkedIn, een item leuk vindt met gebruikmaking van 'Vind ik leuk' op Facebook, een op onze website ingesloten video bekijkt via Vimeo, of klikt op een link naar ons profiel op een social media-kanaal, kan een dergelijke serviceprovider van social media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op een dergelijk kanaal. In een dergelijk geval fungeert de social media-serviceprovider als beheerder.

5.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke social media-serviceprovider. Neem even de tijd om het privacybeleid van de voornoemde bedrijven te leren kennen. We hebben ter informatie de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):

(a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;

(b) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

(c) Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

(d) Vimeo: https://vimeo.com/privacy;

(e) Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

6.1. Wij zullen ervoor zorgen dat een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien we gebruikmaken van Google Services, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen.

6.2. Op het moment van publicatie van dit privacybeleid is Google in het bezit van een Privacy Shield-certificering. Mocht het Privacy Shield om welke reden dan ook ongeldig worden verklaard of Google niet langer voldoen aan de verplichtingen van het Privacy Shield, dan zullen we zorgen dat andere veiligheidsmaatregelen, zoals de modelcontractbepalingen verschaft door de Europese Commissie, worden aangewend om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

6.3. U machtigt ons hierbij om uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen.

7. COOKIES

7.1. Onze website maakt gebruik van cookies.


8. AANPASSINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

8.1. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen in functie van de actuele nationale wetgeving. Aangezien elke wijziging direct op u van invloed is, verzenden we u het privacybeleid opnieuw en vragen we waar nodig uw toestemming.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de website van Jackie Lee, Napelsstraat 2, 2000 Antwerpen.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Jackie Lee gebruikt cookies om het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren.

3. Welke soorten cookies gebruiken we?

  • Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
  • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

FIRST PARTY COOKIES

Naam cookieType cookieBewaarduur
october_session
functionele cookie
1 minuut
klarofunctionele cookie1 jaar


THIRD PARTY COOKIES

Naam cookieType cookieBewaarduur
_ga
analytische cookie
2 jaar
_gatanalytische cookie1 minuut
_gidanalytische cookie24 uur


Name:Purpose:Duration:
_li_id.xxxx A first party cookie to determine if the visitor is a new visitor or a returning visitorThis cookie is only used the current session
_li_ses.xxxxA first party cookie to determine which pages were visited during their sessionThis cookie will be save for two years

 

4. Hoe kan u uw cookies beheren?

Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. Bovendien moet u eventuele inloggegevens (password, username) elke keer opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.