Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door JACKIE LEE gemaakte offertes en aangegane overeenkomsten. De klant wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle clausules aanvaard te hebben.  

2. Offertes gelden voor een periode van 30 dagen, waarna zij automatisch vervallen. Opdat de offerte contract wordt, is de schriftelijke aanvaarding van de klant vereist. Deze formele goedkeuring wordt bevestigd door de klant via mail. Hierna wordt door JACKIE LEE een voorschotfactuur opgesteld.   

3.   Behoudens andersluidend akkoord staat de klant op eigen kosten in voor: vervoer van en naar de set, accommodatie en eten van de modellen en andere medewerkers. De modellen worden steeds geoffreerd onder voorbehoud van beschikbaarheid en verbinden in generlei mate JACKIE LEE die aldus steeds in de vervanging ervan kan voorzien. Kleding en werkmateriaal, etc. wordt voorzien door de klant op eigen kosten; één en ander in samenspraak met JACKIE LEE. Opname (foto, video, geluidsband, etc.) van het werk en de modellen is slechts toegestaan mits schriftelijk akkoord van JACKIE LEE die alsdan steeds de intellectuele rechten behoudt (portretrecht, distributierechten, etc.). JACKIE LEE is steeds gerechtigd de klant om gunstige testimonials te vragen met betrekking tot het werk en deze te gebruiken voor PR-doeleinden. 

4.  JACKIE LEE is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming en/of van de goederen die zich op de locatie waar de aanneming wordt uitgevoerd, bevinden. Wordt JACKIE LEE ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de klant er toe gehouden JACKIE LEE desbetreffend te vrijwaren.  
5.  JACKIE LEE is t.a.v. de klant enkel aansprakelijk voor zeer ernstige fouten, dan wel opzettelijke fouten, en enkel voor zover zij in causale relatie staan tot de beweerde schade. Elke aansprakelijkheidsvordering lastens JACKIE LEE dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering, deze termijn een vervaltermijn zijnde. De aansprakelijkheid die JACKIE LEE desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de reeds ontvangen sommen, é.é.a. naar keuze van JACKIE LEE. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door JACKIE LEE. 

6. De facturen van JACKIE LEE zijn, behoudens andersluidend akkoord, betaalbaar binnen de 14 dagen  (voor modellen) en 30 dagen (voor technische en praktische ondersteuning).  De prijs is draagbaar; facturen zijn  betaalbaar op zetel van JACKIE LEE. De zaakvoerder, bestuurder of volmachthouder die namens de klant de overeenkomst aangaat, aanvaardt daarmee solidaire en ondeelbare borg te staan voor de betaling van de schuldvordering en haar aankleven van JACKIE LEE en daarbij belang te hebben. Alle klachten moeten om geldig te zijn schriftelijk worden ter kennis gebracht van JACKIE LEE binnen de 8 dagen na de vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. JACKIE LEE is er toe gerechtigd een eerste voorschot te factureren bij het sluiten van de overeenkomst ten belope van 50% van de prijs en een tweede deelbetaling te factureren 14 dagen vóór de door haar te leveren prestaties.
7.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, te beloop van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten beloop van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250€. Dit is onverminderd de kosten van een advocaat en andere eventuele vergoedingen in geval van een  gerechtelijke procedure.   De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.  
8.  Bij annulatie op de dag zelf van het werk of daags daarvoor wordt steeds het volledige bedrag van de aanneming in rekening gebracht. Bij annulatie in de tussenliggende periode is de klant een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd ten beloop van 50% van de prijs van de overeenkomst, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen indien bewezen.     

9.  Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt JACKIE LEE zich het recht voor om: (1) uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de onmogelijkheid, dan wel (2) de overeenkomst te beëindigen ten laste van de klant met verplichting tot vergoeding van alle opgelopen kosten en tevens een schadevergoeding voor de winstderving, forfaitair begroot op 50% van de prijs van de overeenkomst, behoudens bewijs van grotere schade.  
 10. JACKIE LEE behoudt  zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant ingeval van faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen zijdens de klant. Alsdan worden van rechtswege de over en weer bestaande schuldvorderingen gecompenseerd ten belope van het kleinste bedrag en is het resulterende saldo onmiddellijk opeisbaar.
11.  Bij niet-betaling van een factuur (bv. het voorschot) behoudt JACKEE LEE ons het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten. De klant is er niet toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens JACKIE LEE, om welke reden dan ook. Is er een discussie tussen partijen waarbij de verantwoordelijkheid van JACKIE LEE wordt opgeworpen door de klant, dient deze desalniettemin de prijs te betalen, met dien verstande dat hij, zo de verantwoordelijkheid van JACKIE LEE daadwerkelijk en definitief wordt weerhouden in rechte, gerechtigd is op terugbetaling zo daartoe grond bestaat en bewijs voorligt.  


12. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding blijven alle ideeën, concepten, berekeningen, monsters, tekeningen, plannen, modellen, systemen, teksten, handleidingen, analyses, technologieën, uitvindingen, ontdekkingen, knowhow, filmmateriaal, draaiboeken, fotomateriaal en elk ander werk gecreëerd, ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd door JACKIE LEE, alleen of samen met anderen, de exclusieve eigendom van JACKIE LEE. Het is de Klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendom van JACKIE LEE zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JACKIE LEE, die aan dit gebruik voorwaarden kan verbinden naar eigen inzicht (bv. betaling). Overdracht van de intellectuele rechten van JACKIE LEE is dus niet inbegrepen in de aannemingsprijs.

De Klant is ertoe gehouden een volledige geheimhoudingsverplichting te respecteren. Dit houdt in dat hij, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JACKIE LEE, geen van de bedrijfsgeheimen van JACKIE LEE in verband met eender welk bedrijfsfacet, noch de intellectuele eigendom van JACKIE LEE, noch informatie van technische, commerciële, operationele of financiële aard, zonder dat deze opsomming beperkend is, waarvan hij kennis heeft gekregen voorafgaand aan, in de loop van of in verband met de uitvoering van elke overeenkomst met JACKIE LEE mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enige andere derde.

De Klant zal erop toezien en garandeert dat de eventuele eindgebruiker of elk andere derde zich houden zal aan voormelde bepalingen.

Bij elke inbreuk op onderhavige artikel 12 door de Klant, door de eindgebruiker en/of door elk andere derde, is de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan JACKIE LEE van 25.000 EUR per inbreuk, vermeerderd met een bedrag van 5.000,00 EUR per dag zolang geen einde wordt gesteld aan de inbreuk, onverminderd het recht van JACKIE LEE om een hogere vergoeding te eisen bij bewijs van grotere schade en onverminderd het recht om bijkomend de overeenkomst met de Klant te ontbinden ten laste van de Klant. 

13. Worder er in het kader van de aanneming zaken verkocht aan de Klant, dan wordt deze er pas eigenaar van na betaling van én hun prijs én de volledige aannemingssom, m.i.b. van alle toebehoren. 

14. De overeenkomst met JACKIE LEE gesloten wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht; bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd; partijen stemmen in met de toepassing van het bewijsrecht in handelszaken.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.

Privacy

Vragen over hoe wij persoonsgegevens verwerken, of hoe ze te wijzigen of schrappen, kunt u richten aan:

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de website van Jackie Lee, Hof ter Schriecklaan 17, 2600 Berchem.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Jackie Lee gebruikt cookies om het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren.

3. Welke soorten cookies gebruiken we?

  • Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
  • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

4. Hoe kan u uw cookies beheren?

Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. Bovendien moet u eventuele inloggegevens (password, username) elke keer opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.